Cel i rezultaty projektu

---

Celem projektu jest lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia poprzez:

 • opracowanie narzędzi mających na celu ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (tj. 6 modeli/raportów oraz 1 strategii międzysektorowej),
 • wdrożenie przedmiotowego projektu we współpracy z partnerem norweskim
 • opracowanie 2 programów szkoleniowych, na podstawie których zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu zdrowia publicznego dla 3.000 uczestników.

Realizacja celu przyczyni się do:

 1. przyszłej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa,
 2. ograniczania nierówności w zdrowiu spowodowanych czynnikami społecznymi.

Poprawa zarządzania w Polsce zależy przede wszystkim od:

 • trafnej i aktualnej identyfikacji problemów,
 • wypracowania nowych i adekwatnych do zadań narzędzi służących ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu
 • uzyskania odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i skutecznego stosowania tych narzędzi. W związku z powyższym w projekcie skupiono się na tych trzech zagadnieniach.

Narzędzia, które zostaną wypracowane w projekcie będą dotyczyły m.in.:

 • nowych rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w celu poprawy skuteczności jego działania, mogących mieć wpływ na wieloletnie planowanie (moduł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016+ dotyczący nierówności w zdrowiu) oraz. zapewnienie wsparcia eksperckiego pracom dotyczącym projektu ew. ustawy o zdrowiu publicznym;
 • nowych wzorów analiz okresowych umożliwiających monitorowanie różnych aspektów społecznych nierówności w zdrowiu, czynników powodujących te nierówności oraz dynamiki zachodzących zmian,
 • narzędzi dotyczących oceny wpływu różnych czynników na stan zdrowia ludności,
 • narzędzi umożliwiających określanie potrzeb zdrowotnych ludności, dotyczących głównie społecznych nierówności w zdrowiu,
 • wzorów programów zdrowia publicznego, o udowodnionej skuteczności, adresowanych do określonych grup społecznych o podwyższonych ryzykach zdrowotnych (palenie, nadciśnienie, cholesterol, wypadki),
 • wzorów nowych programów dydaktycznych służących poprawie kwalifikacji ludzi zajmujących się ograniczaniem społecznych nierówności w zdrowiu.

Opracowanie tych narzędzi będzie możliwe m.in. dzięki transferowi know how, głównie z Norwegii.

Partnerzy

---
powrót do góry