Grupa docelowa

---

Predefiniowany Projekt jest zaadresowany do wszystkich podmiotów, które powinny uczestniczyć w opracowywaniu i wprowadzaniu wielosektorowych, kompleksowych strategii skupiających się na zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu. Dlatego też lista interesariuszy działających na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym jest długa i obejmuje m.in.:

  1. Ministerstwo Zdrowia,
  2. pozostałe ministerstwa (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów),
  3. władze wojewódzkie, powiatowe oraz lokalne,
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem publicznym.

Partnerzy

---
powrót do góry