Opis społecznych nierówności w zdrowiu w Europie

---

Stan zdrowia Europejczyków na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci uległ poprawie, jednak podobnie jak w innych regionach świata również w Europie utrwaliły się wyraźne różnice w stanie zdrowia mieszkańców poszczególnych krajów. Struktura tego zróżnicowania wynika z pewnego wzorca, zależnego od poziomu osiąganych dochodów, bezpieczeństwa, warunków mieszkaniowych, poziomu wykształcenia, możliwości i warunków zatrudnienia, jak również dostępu do odpowiednich świadczeń zdrowotnych i ochrony socjalnej. Również normy związane z pochodzeniem etnicznym i płcią oraz wartości społeczne wpływają na możliwość życia w zdrowiu, ale też ryzyko złego stanu zdrowia i przedwczesnego zgonu.

Na wiele z tych czynników, znanych jako społeczne determinanty zdrowia, możemy oddziaływać, wykorzystując narzędzia polityki publicznej i mechanizmy angażujące władze publiczne różnych szczebli oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego w działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała do życia Komisję ds. Społecznych Determinantów Zdrowia i zainicjowała w 2009 r. europejski przegląd czynników społecznych warunkujących stan zdrowia i podziały w obszarze zdrowia.

Osoby zainteresowane zagadnieniem społecznych nierówności w zdrowiu w Europie zapraszamy do zapoznania się publikacją WHO poświęconą tej problematyce, dostępną na naszej stronie w angielskiej wersji językowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w języku angielskim o społecznych nierównościach w zdrowiu w Europie na portalu Projektu Predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” .

Partnerzy

---
powrót do góry