Prezentacja polskich działań w przeszłości na danym polu i ich rezultaty

---

Przemiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza korzystnie wpłynęły na jakość życia i stan zdrowia Polaków. Niestety tym pozytywnym tendencjom towarzyszy również wzrost nierówności w zdrowiu obserwowany wśród poszczególnych grup ludności, wynikający ze zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego i warunków pracy – czyli z czynników społecznych warunkujących stan zdrowia. Nierówności w zdrowiu stanowią wyzwanie dla decydentów w dziedzinie zdrowia publicznego. Efektywne działania w sferze polityki zdrowotnej mają złożony charakter i wymagają opracowania strategii o charakterze międzysektorowym, co wymaga dobrej współpracy wielu różnych podmiotów.

W ostatnich latach podejmowane były działania zmierzające do zidentyfikowania występujących w Polsce nierówności w zdrowiu i głębszego rozpoznania podłoża tych zjawisk. Wynikiem tych działań było m.in. powstanie, we współpracy z WHO, dwóch pionierskich na gruncie polskim opracowań dotyczących tej problematyki.

Zainteresowane osoby zachęcamy do lektury zamieszczonego tu opracowania „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce”, natomiast na naszej stronie w angielskiej wersji językowej dostępna jest również szczegółowa publikacja nt. sytuacji zdrowotnej populacji na poziomie powiatów.

Partnerzy

---
powrót do góry